Μουσικό σύνολο «Βυζαντινών λόγος και μέλος” του Τμήματος, Παρουσίαση