Sandra Piperidou, Vasiliki Zlatkou, “Jani Christou, Six T. S. Eliot Songs for piano and mezzosoprano”