Μουσικό σύνολο «Βυζαντινών λόγος και μέλος» του Τμήματος, Παρουσίαση